ZPMV není nehospodárná, ne vždy ale postupuje podle zákona

0
347
nehospodarne
Foto: Pixabay.com

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR [ZPMV] při své činnosti, kterou je především zajišťování zdravotní péče pro její klienty, není nehospodárná. Ne vždy ale postupuje podle právních předpisů. Například při zadávání veřejných zakázek.

Tak zní výsledky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu [NKÚ] zaměřené na hospodaření pojišťovny s od plátců pojistného vybranými prostředky v letech 2020 až 2022. Objem prostředků ve správě ZPMV v tomto období přesáhl 140 miliardy korun. Kontroloři se zaměřili na hospodaření třech fondů. A sice základního, provozního a rezervního fondu.

U nich právní předpisy vymezují, co z nich mohou pojišťovny hradit. Celkem se NKÚ při kontrole zaměřil na hospodaření s prostředky v objemu přesahujícím 190 milionů korun, veřejné zakázky v hodnotě téměř 126 milionů korun a pohledávky na systémové úrovni ve výši 24 miliard korun.

„NKÚ při kontrole zjistil, že ZPMV hospodařila s peněžními prostředky tří kontrolovaných fondů v rozporu s právními předpisy nebo s podmínkami, které pro jejich poskytování stanovila,“ hodnotí výsledky kontroly ve zmiňovaném období pracovníci NKÚ.

Především při kontrole nákupu služeb kontroloři přišli na postupy rozporující zákon o zadávání veřejných zakázek. Při správě pohledávek z veřejného zdravotního pojištění pak na porušování zákona o účetnictví.

Při sledování nakládání s veřejnými prostředky na druhou stranu NKÚ ale nezjistil, že by při něm pojišťovna postupovala nehospodárně a neúčelně.

Platby na zdravotní pojištění vzrostly ne o desetikoruny ale stokoruny

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR stabilně registruje a zajišťuje zdravotní služby pro bezmála 1,35 milionu pojištěnců. V průměru vydala na zdravotní služby pro jednoho pojištěnce v roce 2020 částku 31 878 Kč, v roce 2021 pak 37 679 Kč a v následujícím roce 37 881 koruny. Nárůst celkových výdajů na hrazené zdravotní služby za sledované roky 2020 až 2022 dosáhl 10,8 miliardy korun, to je 27 procent.

Hospodaření v jednotlivých fondech ZPMV

Z finančního pohledu patří k nejvýznamnějším základní fond. Z něj pojišťovny hradí zdravotní služby, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a další zdravotní péči. V roce 2022 z něj ZPMV čerpala více než 53 miliard korun. I v nakládání s těmito prostředky přišli úředníci při kontrole na nedostatky.

„ZPMV vedla za zaniklými plátci pohledávky, které ke konci roku 2022 dosahovaly hodnoty 2,7 milionu korun. Dále také pojišťovna u jiných plátců nevyměřila dlužné pojistné a penále v celkové výši 5,1 milionu korun,“ upozorňuje NKÚ v tiskové zprávě k výsledkům kontroly.

Z provozního fondu pojišťovny hradí své provozy a ZPMV z něj v roce 2022 čerpala přes 1,2 miliardy korun. Zjištěné nedostatky v hospodaření s penězi z tohoto fondu se podle výsledků kontroly týkají převážně zadávání veřejných zakázek.

„NKÚ při kontrole vzorku 13 veřejných zakázek zjistil, že pojišťovna ve čtyřech případech nepostupovala správně při zadávání veřejných zakázek v celkové hodnotě 10,4 milionu korun,“ píše se ve zprávě NKÚ.

ÚOHS vypracoval metodiku pro soutěžení nákupu léků

Pojišťovna při zadávání veřejných tendrů podle výsledků kontroly nesoutěžila ve správném režimu. Tím porušila zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

A ani třetí z fondů nedopadl bezchybně. Jde o preventivní fond, který slouží k úhradě preventivních zdravotních služeb pojištěncům. A to těch, které nespadají do úhrad ze základního fondu. Kontroloři u těchto prostředků zjistili, že ZPMV postupovala netransparentně, když umožnila čerpat příspěvky z fondu prevence členům spolku, jenž ale nesplňoval podmínky pro zařazení do programu. Ve sledovaných třech letech šlo o částku v objemu přibližně 2,5 milionu korun.

VRN

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here