Česká stomatologická komora [ČSK] byla ustavena, na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře sjezdem delegátů konaným dne 21. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace Lékařské komory stomatologů.

Česká stomatologická komora je nezávislou, samosprávnou, nepolitickou, stavovskou organizací. Sdružuje stomatology zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.

Za cíl si klade – kultivaci českého zubního lékařství, nastavování standardů vzdělávání stomatolů, dohlížení na kvalitu péče zubních lékářů a pomoc zubním lékařům s provozem jejich praxí. Ze zákona sdružujeme všechny zubní lékaře v ČR a zastupuje je před státní správou.

Zdroj: ČSK/2018

Komora je budována na územním principu – základním organizačním článkem jsou oblastní stomatologické komory [61]. Nejvyšším orgánem ČSK je sněm [94 členů], jehož členové jsou voleni v oblastních stomatologických komorách. Sněm volí prezidenta, viceprezidenta, představenstvo [15 členů], revizní komisi [7 členů] a čestnou radu [9 členů]. Funkční období všech orgánů je čtyřleté.

Česká stomatologická komora vede veřejný seznam členů a hostujících osob, řeší stížnosti a vykonává disciplinární pravomoc vůči svým členům. Dále je řádným členem FDI – World Dental Federation [Světová federace zubních lékařů], ERO [European Regional Organisation of FDI], CED [Council of European Dentists], ADEE [Association for Dental Education in Europe] a CECDO [Council of European Chief Dental Officers].

Jak funguje ČSK

Členství v ČSK je povinné pro zubní lékaře, kteří vykonávají na území České republiky své povolání. ČSK vede ze zákona registr, v němž jsou zaznamenávány údaje o zubních lékařích včetně jejich kvalifikace a způsobu výkonu povolání. Tato data umožňují mimo jiné vytvářet představu o potřebě počtu zubních lékařů v jednotlivých odbornostech do budoucnosti a zároveň je srovnávat s trendy v zemích EU.

Česká stomatologická komora řeší stížnosti podané na zubní lékaře a uplatňuje vůči nim v rozsahu stanoveném zákonem disciplinární pravomoc. Stížnosti prověřují revizní komise oblastních stomatologických komor [RK OSK]. Zjevně nedůvodné stížnosti RK OSK odloží. Odložit věc může RK OSK též v případě, že se podařilo dosáhnout smíru. Pokud po prověření stížnosti dospěje RK OSK k závěru, že by stížnost mohla být důvodná, předloží věc ve formě návrhu na zahájení disciplinárního řízení k rozhodnutí příslušné čestné radě oblastní stomatologické komory [ČR OSK] nebo společné čestné radě oblastní stomatologické komory [SČR OSK] anebo, jde-li o závažné porušení členských povinností, přímo čestné radě České stomatologické komory [ČR ČSK]. Čestné rady pak ve správním řízení rozhodují o tom, zda se člen ČSK dopustil disciplinárního provinění, a ukládají disciplinární opatření. Proti rozhodnutí ČR OSK může člen ČSK podat opravný prostředek.

Organizační řád [ platný od 20. 11. 2017]

Česká stomatologická komora vydává organizační řád České stomatologické komory, jednací řád České stomatologické komory, volební řád České stomatologické komory a disciplinární řád České stomatologické komory. Tyto řády jsou pro členy České stomatologické komory závazné.

Komora zejména:
 • Potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání stomatologa
 • Stanovuje podmínky k výkonu soukromé stomatologické praxe členů Komory
 • Garantuje odbornost členů Komory
 • Ddbá, aby členové Komory vykonávali povolání stomatologa odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony, řády Komory a závaznými stanovisky Komory k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu [dále jen „závazné stanovisko“]
 • Posuzuje a hájí práva, profesní, sociální a hospodářské zájmy a čest členů Komory
 • Účastní se tvorby obecně závazných právních předpisů týkajících se péče o zdraví nebo souvisejících s výkonem povolání lékaře.
 • Výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví.
 • Provádění specializačních zkoušek
 • Vyjadřuje se k podmínkám a způsobu vzdělávání lékařů
 • Vydává pro členy Komory závazná stanoviska
 • Vede seznam členů Komory, obsahující údaje o jménu a příjmení, rodném čísle, bydlišti, dosažené odbornosti, místě a formě výkonu povolání stomatologa a odborných či etických přestupcích člena Komory
 • Vydává doklad o členství v Komoře
 • Vydává osvědčení o splnění podmínek soukromé stomatologické praxe
 • Řeší stížnosti a vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory
 • Komora zastupuje, v rozsahu vymezené kompetence, své členy ve vztahu k orgánům, organizacím a veřejnosti v České republice i v zahraničí
 • Spolupracuje, v rozsahu vymezené kompetence, zejména s odbornými lékařskými společnostmi a s dalšími stavovskými a zájmovými organizacemi lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
 • Komora je řádným členem Světové dentální asociace FDI

Základní ustanovení o členství

Každý lékař, který na území České republiky vykonává povolání stomatologa, má ze zákona stanovenu povinnost být členem Komory. Členství v Komoře vzniká zápisem do seznamu členů Komory
Stomatolog, který podá žádost o zápis do seznamu členů Komory se stane členem Komory, prokáže-li, že řádně ukončil studium na lékařské fakultě a složil závěrečné zkoušky ze stomatologie. Nebo řádně ukončil studium na lékařské fakultě zahraniční univerzity, složil závěrečné zkoušky ze stomatologie a je oprávněn k výkonu zdravotnického povolání v oboru na území České republiky. Prokáže, že má plnou způsobilost k právním úkonům, nebyl v průběhu posledních pěti let vyloučen z Komory.

[Více informací o fungování České stomatologické komory zde.]

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here