Fondy EHP a Norska [2014 – 2021] podpoří české zdravotnictví cca 420 miliony korun. Peníze z programu Zdraví půjdou na projekty zaměřené na zlepšení duševního zdraví dětí, posílení prevence onemocnění a posílení role pacientů. Výzvy budou vyhlášeny ještě letos.

Fondy EHP a Norska financují státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru [EHP]. Cílem je i posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy.

„Veřejné zdraví je od počátku důležitou prioritou Fondů EHP a Norska. V České republice bylo za 15 let fungování těchto fondů podpořeno množství projektů zaměřených na zlepšení veřejného zdraví. Mnoho z nich ve spolupráci s norskými institucemi,“ uvedla náměstkyně norského ministra zdravotnictví Anne Grethe Erlandsen.

Program Zdraví

Zprostředkovatel podpory z Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí ČR [MF ČR], partner u programu Zdraví je Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR].

  • Alokace programu zdraví: 14 000 000 EUR
  • Spolufinancování programu: 2 470 588 EUR
  • Hrazeno: EHP fondy 2014 – 2021
Program Zdraví primárně směřuje na tři hlavní cíle:
  • Prevence duševních onemocnění u dětí
  • Prevence nepřenosných a přenosných onemocnění se zvláštním zaměřením na snižování sociálních nerovností ve zdraví a zlepšování přístupu zranitelných skupin ze sociálně vyloučených lokalit ke zdraví, antimikrobiální rezistence
  • Posílení role pacientů a pacientských organizací

Podporované projekty

Program Zdraví podpoří v příštím roce celkem tři předem definované projekty. A dále projekty podpořené v rámci dvou otevřených výzev a tří výzev tzv. malého grantového schématu. V něm budou podpořeny menší projekty.

„Půjde o projekty zabývající se zejména podporou duševního zdraví dětí, prevence přenosných a nepřenosných onemocnění nebo posílení role pacientů v systému zdravotnictví, “ upřesnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Prvním je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí. Jedná se o pokračující podporu duševního zdraví z předchozího programového období, nově zacílenou na děti a dospívající. Druhým cílem je podpora nástrojů zlepšujících prevenci a včasné rozpoznání příčin onemocnění. Dále pak opatření zaměřená na správné užívání antibiotik.

Aktuální výzva

V současné době je možné žádat o grant v první výzvě takzvaného Fondu pro bilaterální vztahy. Alokace výzvy činí 1 805 020 korun. Žádosti lze podávat průběžně od data vyhlášení výzvy do 30. září 2019 nebo do vyčerpání celkové alokace. Podporované iniciativy musí být realizovány nejpozději do 30. listopadu 2019.

Norské fondy jsou jedním ze stabilních a velmi důležitých článků financování rozvoje zdravotní péče v České republice. Díky nim bylo v minulých letech úspěšně nastartováno velké množství projektů zaměřených především na zlepšení péče o duševní zdraví nebo na zlepšení péče o děti,“ upřesnil ministr Adam Vojtěch.

Oprávněnými žadateli v programu Zdraví jsou veřejné, soukromé, ziskové, neziskové organizace založené jako právnické osoby v České republice. Podmínka je, aby působily v oblasti duševního zdraví, vzdělávání a prevence přenosných a nepřenosných onemocnění. V případě malého grantového schématu jsou to neziskové organizace aktivní v oblasti duševního zdraví dětí, léčby demence či posílení role pacientů.

ČR peníze čerpá od roku 2004

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004. To znamená od chvíle, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který určuje dohoda mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu [ESVO].

Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České republice přes 1 000 projektů za více než šest miliard korun. Aktuálně je Česká republika pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

Cca 5 miliard korun

Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro aktuální, již třetí, programové období Fondů EHP a Norska. Česká republika v tomto období obdrží 184,5 milionů EUR [cca 5 miliard Kč].

Podporu získají projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Velký důraz je kladen na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období přináší také velké možnosti pro bilaterální projekty a aktivity.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here