Pokud jsou náklady zaměstnance a zaměstnavatele na sociální pojištění celkem 31,5 % z hrubé mzdy, je třeba se ptát, kam tyto peníze míří. Jejich hlavní část skončí v průběžném penzijním systému [28 %], další v sociálních a nemocenských podporách [2,3 %]. A další vezme státní politika zaměstnanosti [1,2 %]. O co jde?

V demokratických systémech funguje aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. Aktivní politikou zaměstnanosti se stát snaží zvyšovat zaměstnanost v zemi a pasivní politikou snižovat dopady nezaměstnanosti v zemi.

Státní politika zaměstnanosti

Každý pracující člověk v České republice je povinen odvádět určenou část na politiku zaměstnanosti, kterou zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] prostřednictvím úřadů práce. Z vybraných peněz je hrazen nejen aparát úředníků, ale i ona pověstná státní politika zaměstnanosti. O co jde?

  • Rekvalifikace: Získání nové kvalifikace nebo zvýšení, rozšíření, prohloubení dosavadní kvalifikace.
  • Investiční pobídky: Hmotná podpora zaměstnavateli za účelem vytvoření nového pracovního místa nebo pro rekvalifikaci a školení jeho stávajících zaměstnanců.
  • Veřejně prospěšné práce: Časově omezené pracovní příležitosti. Práce často spočívají v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Zaměstnavatel může tyto práce vytvořit na nejdéle dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců a to i opakovaně.
  • Společensky účelná pracovní místa: Vytváří je zaměstnavatel na základě dohody s úřadem práce pro uchazeče o zaměstnání.
  • Překlenovací příspěvek: Směřován osobě samostatně výdělečně činné. Z příspěvku hradí osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] provozní náklady – nájemné, paliva aj.
[Pozn. red.: Příspěvek může být poskytnut nejdéle po dobu pěti měsíců a výše příspěvku je maximálně 0,25 násobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku.]
  • Příspěvek na zapracování: Pro zaměstnavatele, který přijímá do pracovního poměru uchazeče, který vyžaduje zvýšenou pozornost.
[Příspěvek na zapracování se poskytuje maximálně po dobu tří měsíců a měsíční příspěvek na jednu fyzickou osobu, může činit maximálně polovinu minimální mzdy.]
  • Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program: Čerpá ho zaměstnavatel, který přechází na nový podnikatelský program. Avšak pouze v tom případě, že nemůže zaměstnancům zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Příspěvek může sloužit jako částečná náhrada mzdy.
  • Poradenství: Pomoc s výběrem zaměstnání. Poradenství poskytuje přímo úřad práce.
  • Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Vytváření chráněných pracovních míst, které jsou poskytovány pouze osobám se zdravotním postižením.
  • Cílené programy k řešení nezaměstnanosti: Zvýšení uplatnitelnosti se na trhu práce.

Chcete vědět více? Pak:

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here