Výbor pro zdravotnictví PSP ČR včera [7.4.] podpořil vládní návrh Zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě EU. Zákon reaguje na mimořádná opatření kvůli covid-19.

K dalším bodům neveřejného jednání Výboru pro zdravotnictví byly aktuální informace o pandemii covid-19. Dále sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] o aktuálním stavu dopadu pandemie covid-19 na seniorskou populaci. Také modelace MZ ČR k zabezpečení stability zdravotního systému s ohledem na pandemii covid-19 a financování. Stejně jako informace o probíhající chytré karanténě a sdělení MZ ČR k schématu povinného očkování v době pandemie covid-19.

Zákon o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě EU, Sněmovna projednává ve zkráceném režimu ve stavu legislativní nouze. Návrh zákona byl připraven MZ ČR a projednán s některými poskytovateli zdravotních služeb. A to s těmi, kterých se nejvíce dotýká. Návrh představuje časově omezené legislativní opatření přijaté pouze na dobu trvání nouzového stavu. A to po dobu nejvýše šesti kalendářních měsíců bezprostředně následujících po skončení tohoto nouzového stavu.

Zákon o mimounijních pracovnících ve zdravotnictví

Navrhovaná právní úprava zákona umožňuje výkon zdravotnického povolání lékaře a výkon nelékařských zdravotnických povolání i osobám, kterým nebyla z nějakého důvodu uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Zákon uvádí: „Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotnických pracovníků. Tento nedostatek se ještě více ukazuje v době aktuální pandemie onemocnění Covid-19. To znamená, kdy své povolání nemůže z důvodu umístění do karantény vykonávat část zdravotnických pracovníků. A kdy jsou poskytovatelé zdravotních služeb zahlceni enormním počtem akutních pacientů.“

Opodstatněním zákona je potřeba zajistit poskytování zdravotních služeb v potřebném rozsahu. A to osobami ze třetích zemí, které ačkoliv absolvovaly studium rovnocenné s vysokoškolským vzděláním v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství nebo vysokoškolské studium nebo jiný druh studia v oboru, který je předpokladem pro výkon příslušného nelékařského zdravotnického povolání, zdravotnické povolání nevykonávají. Může jít o osoby, které nikdy o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nepožádaly, nebo o osoby, kterým nebyla způsobilost z různých důvodů dosud uznána.

„Nejčastějším důvodem pro neuznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání potom je vysoká náročnost aprobačních zkoušek, které například u lékařů skládají všichni uchazeči z předem stanovených lékařských oborů, které však nemusejí odpovídat původní odbornosti uchazeče. Například neurolog skládá aprobační zkoušku z vnitřního lékařství, chirurgie, pediatrie a gynekologie a porodnictví,“ stojí v návrhu zákona.

Je to na poskytovatelích

Zákon má za cíl zajistit poskytování zdravotních služeb v době trvání nouzového stavu a po dobu nezbytně nutnou po jeho skončení. Tedy za krizových situacích. Zákon proto navrhuje, aby o umožnění výkonu zdravotnického povolání nerozhodovalo MZ ČR, ale přímo poskytovatel zdravotních lůžkových služeb. Anebo poskytovatel sociálních služeb v zařízeních, v nichž jsou zajišťovány i zdravotní služby.

Tomu je umožněno zaměstnat po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti osobu, jejíž zahraniční odborné vzdělání získané v jiném, než členském státě EU bylo uznáno podle zákona o vysokých školách. A to na pozici lékaře. Anebo bylo dle získaného a uznaného vzdělání potvrzeno podle školského zákona nebo opět podle zákona o vysokých školách pro výkon povolání na pozici konkrétního nelékařského zdravotnického pracovníka.

Zákon stanoví povinnost, aby nad touto osobou bylo v případě zaměstnání na pozici lékaře vykonáváno přímé odborné vedení lékařem. Lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru vyžadovaném pro poskytování péče v daném oboru.

V případě zaměstnání na pozici nelékařského zdravotnického pracovníka je stanovena povinnost přímého vedení příslušného nelékařského zdravotnického pracovníka. Nejde tedy o samostatný výkon zdravotnického povolání.

Poskytovatel zdravotních služeb má dále stanovenu povinnost zaměstnání takové osoby oznámit MZ ČR, České lékařské komoře [ČLK] a správnímu orgánu místně příslušnému k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. V případě pochybností budou moci tyto subjekty provést u poskytovatele zdravotních služeb kontrolu, zda jsou zdravotní služby poskytovány v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Co mohou poskytovatelé lůžkové péče

Poskytovatel zdravotních služeb lůžkové péče [dále jen „poskytovatel lůžkové péče“] může v základním pracovněprávním vztahu zaměstnat k výkonu zdravotnického povolání jako lékaře osobu, jež získala odborné vzdělání v jiném než členském státě EU. Aniž by měla uznanou odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle § 34 zákona č. 95/2004 Sb., a to pokud:

 • Její vysokoškolské vzdělání a kvalifikace získané v jiném, než členském státě EU byly uznány za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství podle zákona o vysokých školách
 • Osoba prokázala zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle § 3 odst. 2, 3 a 5 zákona č. 95/2004 Sb.
Zákon stanoví, že poskytovatel lůžkové péče může uzavřít pracovněprávní vztah s osobou na dobu určitou po dobu trvání nouzového stavu:
 • Nejvýše 3 bezprostředně následujících kalendářních měsíců po skončení nouzového stavu.
 • Nejvýše 6 bezprostředně následujících kalendářních měsíců po skončení nouzového stavu, trvá-li nouzový stav déle než 6 měsíců.

Osoba, která uzavřela pracovněprávní vztah s poskytovatelem lůžkových služeb za podmínek podle odstavců 1 a 2, může povolání lékaře u tohoto poskytovatele vykonávat pouze pod přímým odborným vedením.

Přímé odborné vedení může vykonávat pouze lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, který je stanoven vyhláškou o požadavcích na minimální personální zabezpečení pro zajištění péče na oddělení lůžkové péče, na něž je zařazen lékař, který pracuje pod přímým odborným vedením.

Lékař vykonávající přímé odborné vedení musí být u poskytovatele lůžkových služeb v pracovním poměru v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Lékař vykonávající přímé odborné vedení může toto přímé odborné vedení vykonávat současně nejvýše nad jednou osobou, se kterou byl uzavřen pracovněprávní vztah.

Oznamovací povinnost poskytovatele lůžkové péče

Poskytovatel lůžkové péče je povinen přede dnem, který je uveden jako den nástupu do práce lékaře, se kterým uzavřel pracovněprávní vztah podle § 2, oznámit místně příslušnému krajskému úřadu, MZ ČR a ČLK.

 • Jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu lékaře, se kterým uzavřel pracovněprávní vztah.
 • Den nástupu do práce lékaře.
 • Jméno, popřípadě jména a příjmení lékaře vykonávajícího přímé odborné vedení.
 • Specifikaci pracoviště, na kterém bude lékař působit.
 • Rozsah pracovní doby lékaře.
K oznámení poskytovatel lůžkové péče přiloží:
 • Kopii osvědčení lékaře uvedeného o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství podle zákona o vysokých školách.
 • Kopii dokladu o specializované způsobilosti lékaře, který vykonává přímé odborné vedení, pokud tento údaj neobsahuje Národní registr zdravotnických pracovníků podle zákona o zdravotních službách.

Poskytovatel lůžkových služeb je povinen nejpozději do 7 dnů písemně oznámit následující skutečnosti.

 • Došlo ke skončení pracovněprávního vztahu s lékařem.
 • Došlo ke změně v osobě lékaře vykonávajícího přímé odborné vedení.
 • Došlo ke změně pracoviště, na kterém má lékař působit.

Jak je to u nelékařských zdravotnických pracovníků

Poskytovatel lůžkové péče nebo poskytovatel sociálních služeb poskytující zdravotní služby [dále jen „poskytovatel sociálních služeb“] může v základním pracovněprávním vztahu zaměstnat k výkonu nelékařského zdravotnického povolání osobu, jež získala odborné vzdělání v jiném než členském státě EU, aniž by měla uznánu odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle § 85b zákona č. 96/2004 Sb. A to pokud:

 • Její vzdělání a kvalifikace získané v jiném, než členském státě EU byly uznány za rovnocenné vzdělání a příslušné kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka podle školského zákona nebo zákona o vysokých školách.
 • Osoba prokázala zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle § 3 odst. 2, 3 a 5 zákona č. 96/2004 Sb.
Poskytovatel lůžkové péče a poskytovatel sociálních služeb může uzavřít pracovněprávní vztah s osobou podle odstavce 1 pouze na dobu určitou po dobu trvání nouzového stavu.
 • Nejvýše 3 bezprostředně následujících kalendářních měsíců po skončení nouzového stavu.
 • Nejvýše 6 bezprostředně následujících kalendářních měsíců po skončení nouzového stavu, trvá-li nouzový stav déle než 6 měsíců.

Osoba, která uzavřela pracovněprávní vztah s poskytovatelem lůžkových služeb nebo poskytovatelem sociálních služeb za podmínek, může nelékařské zdravotnické povolání u tohoto poskytovatele vykonávat pouze pod přímým vedením.

Přímé vedení podle odstavce 3 může vykonávat pouze zdravotnický pracovník vykonávající nelékařské zdravotnické povolání [dále jen „nelékařský zdravotnický pracovník“], který je způsobilý k výkonu příslušného nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Nelékařský zdravotnický pracovník vykonávající přímé vedení musí být u poskytovatele lůžkových služeb nebo u poskytovatele sociálních služeb v pracovním poměru v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Nelékařský zdravotnický pracovník vykonávající přímé vedení může toto přímé vedení vykonávat současně nejvýše nad 3 osobami. S nimiž byl uzavřen pracovněprávní vztah.

Oznamovací povinnost u nelékařského zdrav. pracovníka

Poskytovatel lůžkové péče je povinen přede dnem, který je uveden jako den nástupu do práce nelékařského zdravotnického pracovníka, se kterým uzavřel pracovněprávní vztah podle § 4, oznámit místně příslušnému krajskému úřadu a MZ ČR následující.

 • Jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, nelékařského zdravotnického pracovníka, se kterým uzavřel pracovněprávní vztah.
 • Den nástupu do práce nelékařského zdravotnického pracovníka.
 • Jméno, popřípadě jména a příjmení nelékařského zdravotnického pracovníka vykonávajícího přímé vedení.
 • Specifikaci pracoviště, na kterém bude nelékařský zdravotnický pracovník uvedený působit.
 • Rozsah pracovní doby nelékařského zdravotnického pracovníka.
K oznámení poskytovatel lůžkové péče přiloží:
 • Kopii osvědčení nelékařského zdravotnického pracovníka o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání podle zákona o vysokých školách.
 • Nebo kopii rozhodnutí o uznání rovnocennosti nebo platnosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání v zahraničí podle školského zákona vydaného nelékařskému zdravotnickému pracovníkovi.
 • Kopii dokladu o způsobilosti k výkonu příslušného nelékařského zdravotnického povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, který vykonává přímé vedení. Pokud tento údaj neobsahuje Národní registr zdravotnických pracovníků podle zákona o zdravotních službách.

Poskytovatel lůžkových služeb je povinen nejpozději do 7 dnů písemně oznámit, že došlo k následujícímu.

 • Ke skončení pracovněprávního vztahu s nelékařským zdravotnickým pracovníkem.
 • Ke změně v osobě nelékařského zdravotnického pracovníka vykonávajícího přímé vedení.
 • Ke změně pracoviště, na kterém má nelékařský zdravotnický pracovník působit.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here