Tělesná zdatnost českých školáků strmě upadá

0
249
zaku
Ilustrační foto: Pixabay.com

Česká školní inspekce [ČŠI] vydala obsáhlou zprávu z loňského šetření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Závěr šetření zní jednoznačně – tělesná zdatnost školáků je horší, než bývala.

Výsledky studie ukazují na zhoršení tělesné zdatnosti současných žáků ve srovnání s výsledky z dřívějších šetření i se středními hodnotami norem testů využitými v testování. Nejvíce se školáci zhoršili ve vytrvalostním člunkovém běhu, v případě silově orientovaných testů jsou závěry komplexnější.

„Primární poznatek ukazuje na významné zvýšení podílu dívek i chlapců s nadváhou či obezitou,“ stojí ve studii ČŠI.

Obézními se v Česku stávají už i předškolní děti

V úvahách o tom, co ovlivňuje stav a vývoj tělesné zdatnosti dětí, školní inspektoři zmiňují vedle genetických predispozic následující faktory:

  • Životní styl dětí, kdy je vyšší tělesná zdatnost spojována s plněním doporučení k pohybovým aktivitám a k sedavému způsobu trávení volného času.
  • Somatické charakteristiky, u nichž studie především zdůrazňují nepříznivý vztah nadváhy či obezity a tělesné zdatnosti dětí. Silně se tento nepříznivý vztah pozoruje především u kardiorespirační zdatnosti dětí.
  • Motivace dětí k pohybovým aktivitám. Zde se ukazuje obousměrná vazba, kdy vyšší zdatnost dětí je sama o sobě motivem k aktivnímu životnímu stylu.

Jsou tu i další závěry studie. Potvrdila se očekávaná zjištění, kdy chlapci dosáhli v průměru lepších výsledků ve všech srovnatelných testech než dívky. Ve vyšších ročnících se rozdíly mezi dívkami a chlapci zvyšují.

Co studie zjistila o učitelích tělesné výchovy

Necelá pětina učitelů tělocviku podle studie nevystudovala tělesnou výchovu v rámci své přípravy na učitelské povolání. Vyšší zastoupení neaprobovaných učitelů [30 %] je na 2. stupni základních škol.

„Silněji byl problém výuky vedené neaprobovaným učitelem pociťován v případě učitelů menších škol a také středních škol s převažující výukou nematuritních oborů vzdělání,“ uvádí inspektoři.

Školní jídelny přesolují. Děti pak pijí sladké nápoje a tloustnou

Zároveň upozorňují na kvalitnější výuku tělesné výchovy aprobovanými učiteli. Ti častěji organizují mimoškolní sportovní akce a pohybové aktivity pro žáky své školy. I více zapojují žáky do pravidelných zájmových sportovních kroužků, sportovních programů a soutěží.

Sami učitelé a učitelky tělesné výchovy vnímají přístup vedení školy k tomuto předmětu příznivě. Téměř 90 procent z nich uvedlo, že vedení školy považuje tělesnou výchovu za důležitý či velmi důležitý předmět. Posílení tělesné výchovy využitím disponibilní hodiny či nabídky dalšího volitelného nebo nepovinného předmětu se vztahem k tělesné výchově je však spíše omezené, a to více na 1. stupni základní školy a na středních školách.

Jak si stojí školy

Podle studie základní i střední školy i tak aktivně přistupují k utváření příležitostí pro pohybové aktivity žáků mimo pravidelné hodiny tělesné výchovy.

  • Přes 80 % úplných základních škol a středních škol organizuje pro žáky lyžařský kurz.
  • Další sportovní kurz či kurzy pořádá 43 % základních škol jen s 1. stupněm, 64 % úplných základních škol a necelých 95 % středních škol.

Stát selhává v podpoře pohybu dětí a mládeže

  • Zájmové sportovní kroužky byly v období roku 2018/2019 a 1. pololetí školního roku 2019/2020 organizovány většinou základních škol. Podíl středních škol byl nižší.
  • Většina základních škol [cca 80 %] se aktivně zapojila i do některého pro ně vytvořeného sportovního programu. Nejčastěji se jednalo o programy McDonald’s Cup a Sazka Olympijský víceboj.

Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách >

Do školních sportovních soutěží i sportovních soutěží mezi školami se nezapojují žáci přibližně desetiny úplných základních škol i středních škol a přibližně čtvrtina základních škol jen s 1. stupněm.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here