Zdravotní pojištění si studenti hlídají sami, nikoli škola

0
5527
zdravotni
Foto: Pixabay.com

Středoškoláci i vysokoškoláci po ukončení studia zdravotní pojišťovně oznamují, že pokračují ve studiu. V opačném případě platí stát pojistné za středoškoláky do 31. srpna, za vysokoškoláky měsíc po závěrečné zkoušce, pokud už nevydělávají.

Většina tuzemských škol zdravotním pojišťovnám běžně nahlašuje nástupy i odchody svých studentů. Nejde však o jejich zákonnou povinnost. Ta leží na samotném studentovi či jeho zákonném zástupci. Pojišťovny proto doporučují, aby si studenti status státního pojištěnce při pokračování ve studiu sami ověřili, případně pojišťovně doložili potvrzení o studiu.

„Pokud tuto skutečnost zdravotní pojišťovna neeviduje, je nutné doložit potvrzení školy o pokračování ve studiu. Zdravotní pojišťovně musí být toto potvrzení předloženo nejpozději v průběhu září,“ potvrzuje tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP] Elenka Mazurová.

Studenti podle ní nemusí chodit přímo na pobočku pojišťovny. Potvrzení mohou odeslat e-mailem, případně datovou schránkou. Nejjednodušeji dokument odešlou pomocí mobilní aplikace “Zdraví v mobilu” nebo Elektronické přepážky ČPZP, to ve funkci “Přehled plátců pojistného”, dodává mluvčí ČPZP.

Za středoškoláky stát pojistné platí v červenci a srpnu

Za středoškoláky po maturitě hradí pojistné stát po dobu posledních letních prázdnin. V září tak musí pojišťovně nahlásit a doložit, zda ve studiu na střední nebo vysoké škole pokračují. Pokud student nastupuje na vysokou školu a zápis do prvního ročníku proběhne až v říjnu nebo i později, pak o tom musí zdravotní pojišťovnu informovat do 8 dnů ode dne, kdy se o tom dozvěděl. Jako doklad o pokračování ve studiu zdravotní pojišťovně postačí vyrozumění o přijetí ke studiu.

Za nezaopatřené děti z hlediska státních plateb zdravotního pojištění se považují děti a studenti základních škol, středoškoláci a vysokoškoláci do 26 let věku. Za středoškoláky a vysokoškoláky hradí zdravotní pojištění stát v případě, že splňují následující podmínky:

„Musí se jednat o soustavnou přípravu na budoucí povolání s výjimkou dálkového, distančního, kombinovaného anebo večerního studia na středních školách a společně se studiem nevykonává samostatně výdělečnou činnost, není evidován mezi uchazeči o zaměstnání, případně nemá nárok na podporu při rekvalifikaci,“ vyjmenovává podmínky pro úhradu zdravotního pojištění státem mluvčí ČPZP.

I studenti si musí ohlídat své zdravotní pojištění

Pokud student denního programu dosáhne věku 26 let, pak za něj stát přestává pojistné hradit. A to od prvního dne následujícího měsíce, kdy dosáhl této věkové hranice. Pojistné si pak platí každý měsíc sám jako osoba bez zdanitelných příjmů [OBZP]. Pokud za něj pojistné tedy nehradí zaměstnavatel, nestane se osobou samostatně výdělečně činnou [OSVČ] či se nezaeviduje k úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Minimální měsíční pojistné pro OBZP pro letošní rok činí 2 336 korun. Částka se každoročně upravuje, respektive navyšuje podle aktuálně platné výše minimální mzdy.

Jak to mají vysokoškoláci

I za vysokoškolské studenty platí zdravotní pojištění stát nejdéle do 26 let věku studenta denního programu. Po ukončení studia za něj pojistné uhradí i za měsíc, ve kterém ukončil studium a za měsíc po něm následující. Přičemž určující je měsíc složení závěrečné zkoušky na vysoké škole, nikoli datum promoce. Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] Viktorie Plívová v této souvislosti upozorňuje, že pro setrvání v kategorii státních pojištěnců po ukončení studia ale musí absolvent splňovat i některé podmínky.

„Zatímco v měsíci, kdy student složí poslední státní závěrečnou zkoušku, může být výdělečně činný, tak pro „druhý“ měsíc, to znamená měsíc po něm následující platí několik podmínek – nesmí po celý tento „druhý“ měsíc vykonávat výdělečnou činnost ani nesmí pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,“ říká Plívová.

Možnosti absolventa vysoké školy
  • nástup do zaměstnání, kdy za něj pojistné odvádí zaměstnavatel
  • podnikání, kdy si pojistné platí sám jako OSVČ
  • přihlášení se na úřad práce, kdy za něj pojistné platí stát
  • nepřihlášení se na úřad práce, kdy si pojistné platí sám jako OBZP

I absolventa bakalářského studia považují pojišťovny za nezaopatřené dítě po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se stane studentem téže nebo jiné vysoké školy. Podmínkou je, že studium navazuje na skončení studia na původní vysoké škole. Nejdéle po dobu tří kalendářních měsíců, dodává mluvčí VZP ČR.

I nepřijatí školáci musí od září platit zdravotní pojištění

Pokud se absolvent rozhodne pokračovat na vysoké škole až s odstupem času, pak za něj stát opět pojistné platí po dobu, kdy studuje na vysoké škole. Nejdéle však do jeho 26 let. Závěrem připomeňme, že i absolvent střední, vyšší odborné a vysoké školy má vůči své zdravotní pojišťovně oznamovací povinnost. Jinak řečeno, veškeré změny jí hlásí nejpozději do 8 dnů s výjimkou nástupu do zaměstnání, kdy za něj tuto povinnost přebírá jeho zaměstnavatel. Ten jeho pojišťovně ohlašuje nástup stejně jako odchod z pracovního poměru a každý měsíc z jeho mzdy odvádí zdravotní pojištění. I proto musí při nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli uvést smluvní zdravotní pojišťovnu. A v případě její změny kdykoli během pracovního poměru o tom rovněž zaměstnavatele včas informovat.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here