Nový rok s sebou přinese změny v předepisování receptů. Změny se týkají údajů, které budou muset být uvedeny v receptech, ale i rozšiřují možnosti pacientů, jak si vyzvednout léčivý přípravek. Změny se dotknou jak lékařů a pacientů, tak i lékárníků.

Změny, které se týkají jak eReceptů, tak listinných receptů, přináší nová Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb a částečně zákon o léčivech. Změny, které se dotknou především údajů uvedených v eReceptu a receptu v listinné podobě, jsou platné od 1. ledna 2020. Část z nich pak od 1. října 2020.

Bez razítka, ale s číslem na pacienta

První změna je, že recepty v listinné podobě už nemusí být označeny otiskem razítka. Požadované identifikační údaje o předepisujícím lékaři, resp. poskytovateli, které se na razítku dnes uvádějí, bude možné vytisknout nebo vypsat.

Další podstatnou změnou u předepisování receptů v listinné podobě je, že už nebude možné v této formě vystavovat opakovací recept. To souvisí s tím, že listinné recepty mají být pouze výjimečné v zákonem definovaných situacích. Opakovací recept bude možné i nadále vystavit, ale pouze v elektronické podobě.

U elektronických receptů bude nově uváděno telefonní číslo pacienta. Popřípadě místo jeho skutečného pobytu. To proto, že kvůli nutnosti ztotožnění pacienta v základních registrech bylo na elektronickém receptu dosud uváděno jen trvalé bydliště. Ale podle něj pacient pak často nebyl dohledatelný. Podle Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] telefon či adresa skutečného pobytu může zásadně pomoci, například při stahování léčiv u závad v jakosti.

Změny ve způsobu předání eReceptu

Změny se dotkly i způsobu předání identifikátoru elektronického receptu. Způsob předání si volí sám pacient.

„Pacient si tak bude moci sám a svobodně vybrat mezi vytisknutím průvodky, zasláním identifikátoru prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Popřípadě zcela bez zaslání identifikátoru, pokud pacient používá aplikaci eRecept,“ uvádí náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Pokud pacient nezvolí žádnou specifickou formu, identifikátor by mu měl být předán v listinné podobě, tedy na takzvané průvodce.

„Elektronický recept může předepisující lékař, tak jako tomu bylo doposud, změnit nebo zrušit, pokud nebyl zahájen jeho výdej,“ doplňuje Filip Vrubel.

Upozorňuje přitom na to, že vystavení eReceptu a předání identifikátoru je podle zákona bezplatné. Lékař tak není oprávněn vybírat žádný poplatek. V případě opaku se dopouští přestupku, za který mu hrozí finanční postih.

„Důvod je, že předání identifikátoru formou SMS či e-mailu pro lékaře nepředstavuje vůbec žádné náklady. Náklady na SMS zaslané prostřednictvím centrálního úložiště elektronických receptů hradí SÚKL. Není tedy důvod, aby takový způsob předání identifikátoru podléhal nějakému poplatku, který by byl pacient povinen předepisujícímu lékaři uhradit,“ znovu zdůrazňuje Filip Vrubel.

Lékař rozhoduje o receptu na dálku

Filip Vrubel dále upozorňuje na to, že i když má pacient právo si vybrat způsob předání identifikátoru, přičemž lékař mu nemůže v této volbě bránit, neznamená to, že má právo na předepsání léčivého přípravku bez návštěvy lékaře. A to ani tehdy, když pacient vyžaduje vystavení eReceptu na dálku.

„Novela zákona o léčivech ani předepisovací vyhláška nic nemění na tom, že je pouze na rozhodnutí lékaře a je jeho odpovědností, zda předepíše léčivý přípravek. Stejně jako, zda jej předepíše i v situaci, kdy pacient nepřišel k lékaři osobně,“ vysvětluje Filip Vrubel.

Pacient si tedy nemůže vynutit předepsání léčivého přípravku na dálku. Na druhé straně pokud už však lékař souhlasí s vystavením receptu na dálku, pak musí identifikátor poslat způsobem, který určí pacient.

Jedna položka na recept

Společnou změnou u elektronických receptů i listinných receptů je změna v počtu položek. Na obě formy receptu bude možné předepsat pouze jedinou položku.

U elektronických receptů je změna vyžádána na základě připomínek lékařů a lékárníků z terénu. U listinného receptu souvisí tato změna opět s již zmiňovanou skutečností, že vystavení listinného receptu má být i do budoucna jen výjimečné. Navíc lékárník bude muset takový recept digitalizovat.

Avšak pozor: Zatímco u listinných receptů bude jedna položka povinná až od 1. června 2020, aby byl dostatek času na seznámení se s touto zásadní změnou, u elektronických receptů to nastane již od 1. ledna 2020. Proto je důležité vědět, že centrální úložiště elektronických receptů od tohoto data automaticky neumožní vystavit žádný elektronický recept, který by obsahoval dvě položky.

Délka platnosti receptů

Další společnou změnou pro elektronické i listinné recepty je sjednocení doby platnosti receptu. Jednotně nyní bude 14 dní, nestanoví-li lékař jinak, nejdéle však jeden rok. Tím byla zrušena odlišná doba platnosti receptu u různých typů předepisovaných léčivých přípravků.

Délka platnosti u všech typů receptů se bude počítat od následujícího dne po dni vystavení receptu. Odlišná úprava platnosti stále zůstává pro recept předepsaný v rámci poskytnuté neodkladné péče. A dále pro recept vystavený lékařskou pohotovostní službou, který platí do konce prvního dne následujícího po dni jeho vystavení.

I do eReceptu je možné dopisovat změny

Další novinka je informační povinnost pro lékaře v situaci, pokud dojde ke změnám již vystaveného elektronického receptu. Stále platí, že lékař může změnit podstatné náležitosti každého receptu. Problém ale spočívá v situaci, kdy ke změnám dojde až poté, kdy pacient již není v dosahu lékaře. Pacient tak mohl očekávat, že mu v lékárně bude vydán původně předepsaný léčivý přípravek.

Tomu však zabrání další změna. A to tak, když lékař do poznámky k elektronickému receptu dopíše informaci, že provedl změnu a v čem spočívá. Toto má podle MZ ČR zásadně napomoci tomu, aby lékárník mohl pacientovi správně odůvodnit, proč je mu vydáno něco jiného, než pacient očekával. Anebo s jinými pokyny.

Ministerstvo zdravotnictví ČR varuje

Ministerstvo zdravotnictví ČR upozorňuje lékaře i dodavatele jejich softwarů, aby změny nepodcenili.

„Lékaři by se měli přesvědčit u svého správce systému nebo dodavatele programu, který používají pro předepisování receptů, že v jejich programu budou všechny potřebné změny od nového roku implementovány,“ upozorňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zároveň říká, že dodavatelé softwaru byli včas o všech změnách vyrozuměni Státním ústavem pro kontrolu léčiv [SÚKL] a opakovaně proškoleni na několika seminářích.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here