Pracující za hranicemi si péči v Česku hradí ze svého

5
5648
peci
Ilustrační foto: Pixabay.com

Zdravotní péči osobě, která má výdělečnou činnost v jiné unijní zemi, tuzemská zdravotní pojišťovna neuhradí. A to bez ohledu na trvalý pobyt. V EU totiž platí zásada jednoho pojištění. Výjimkou je akutní ošetření.

V zemích Evropské unie platí zásada jednoho pojištění. A ta se týká jak systému sociálního zabezpečení, tak zdravotního pojištění. Pravidlo upravuje evropské nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, které platí i pro Česko, jakožto členské země EU.

Při práci v jiném unijním státě se tak i český občan přihlašuje k tamnímu veřejnému zdravotnímu a sociálnímu zabezpečení. Zdravotní péči pak čerpá podle místních právních předpisů a v rozsahu jako ostatní účastníci veřejného pojištěné dané země. Současně tím ale pozbývá nárok na zdravotní péči čerpanou na účet pojišťovny jako její registrovaný pojištěnec v Česku.

Dokud trvá účast na zahraničním systému pojištění v jiné zemi EU, nelze obnovit účast na českém veřejném zdravotním pojištění,“ potvrzuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR] ve svých pokynech.

Upozorňuje současně, že jakékoli dočasné přihlášení se k některé z tuzemských zdravotních pojišťoven, například kvůli jednorázové úhradě zdravotní péče, je vyloučené. Veškeré plánované výkony v některém na veřejný zdravotní systém napojeném zdravotnickém zařízení v Česku si pak lidé pracující v zahraničí hradí jako samoplátci, tedy z vlastní kapsy. Jakkoli existují určité zvláštní režimy, například pro pendlery a podobně. V platnosti ale zůstává, že ten, kdo si v Česku neplatí zdravotní pojištění, nemůže očekávat hrazenou péči v tom rozsahu, jakou ji má ten, kdo si platí v Česku zdravotní pojištění.

Akutní ošetření zajistí zahraničním pojištěncům i v Česku

I v některém z unijních států pojištěným osobám zaplatí jejich smluvní pojišťovna zdravotní péči v Česku. Ovšem vždy jen v nezbytně nutných, tedy akutních situacích. Rozsah péče pak vychází z předpisů platných v Česku. Určující je momentální zdravotní stav pacienta a také délka pobytu, jakou u nás plánuje strávit. Jde vlastně o obdobu situace, kdy českého pojištěnce ošetří některé zdravotnické zařízení mimo ČR jako turistu. Pokud je tedy napojené na veřejný systém dané unijní země. Lidé se přitom prokazují Evropským průkazem zdravotního pojištění [EHIC].

„Nezbytná zdravotní péče ovšem řeší jen zdravotní problémy, které vznikly v době pobytu v dané zemi,“ upozorňuje VZP ČR.

Ztráta kartičky pojištěnce není důvod k odmítnutí péče

V praxi jde často například o úraz, akutní onemocnění nebo zhoršení stavu u chronického onemocnění. Nikoli však o plánovanou nebo snad preventivní zdravotní péči. Zdravotní služby čerpané v rámci nezbytné péče tak i u nás výpomocně uhradí česká zdravotní pojišťovna. A to v takové výši, jakou by hradila z veřejného zdravotního pojištění za svého běžného pojištěnce. Vykázanou částku obratem přeúčtuje zahraniční zdravotní pojišťovně. Tedy té, u které má pacient sjednané zdravotní pojištění v zahraničí.

Pojišťovna výjimečně uhradí i neakutní zdravotní péči

Ve výjimečných případech uhradí tuzemská zdravotní pojišťovna v cizině pojištěným osobám i neplánovanou zdravotní péči. Potřeba je k tomu ale nejdříve danému zdravotnímu zařízení předložit souhlas zahraniční zdravotní pojišťovny s čerpáním takové péče. Což se dokládá na předepsaném formuláři. Právě na něm pojišťovna přesně uvede rozsah a druh zdravotní péče, kterou svému klientovi i v cizině uhradí. Potvrzení pak poskytovateli služeb poslouží jako záruka, že mu danou péči smluvní pojišťovna skutečně zaplatí.

Refundace nákladů za ošetření v zahraničí není jen tak

Pro úplnost dodejme, že všechny osoby s trvalým pobytem v Česku jsou povinny si hradit zdravotní pojištění bez ohledu na státní občanství. Tu samou povinnost mají i osoby sice bez trvalého pobytu na území Česka, ale za podmínky, že jejich zaměstnavatel má sídlo či trvalý pobyt na českém území. Výjimku z této povinnosti mají pouze pojištěnci pobývající dlouhodobě v zahraničí. Ti se z tuzemského veřejného zdravotního pojištění mohou odhlásit. Ovšem za přesně stanovených podmínek a nikdy ne zpětně.

Jak přerušit zdravotní pojištění kvůli pobytu v zahraničí

Aby byl člověk osvobozen z plateb zdravotního pojištění kvůli výdělečné činnosti v zahraničí, musí v něm pobývat nepřetržitě alespoň šest měsíců. Dále o tom v písemném prohlášení informuje svoji domácí zdravotní pojišťovnu. Jedině ta ho může z pojištění odhlásit. Do osmi dnů po odjezdu do ciziny jí vrací také svůj průkaz pojištěnce. Poslední podmínka je, že pojištěnec musí být v cizině zdravotně pojištěn.

Od ledna se mění výpočet penále za zdravotní pojištění

Za splnění výše uvedených podmínek platí, že osoba, která se takto z českého veřejného zdravotního pojištění odhlásí, není až do dne návratu z ciziny účastníkem českého zdravotního pojištění. Neplatí pojistné a nemá tedy ani nárok na úhradu zdravotních služeb z veřejného pojištění. V případě, že se pojištěnec ze zahraničí kdykoliv po šesti měsících vrátí zpět, pak se k některé ze zdravotních pojišťoven opět přihlásí. Pojištění pak začne odvádět jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná [OSVČ] či osoba bez zdanitelných příjmů [OBZP]. Nebo za něj v určitých případech hradí zdravotní pojištění stát.

Veronika Táchová

5 KOMENTÁŘE

  1. ..práci v zahraničí s trvalým pobytem v ČR…, dodáte své zdravotní pojišťovně v ČR potřebné podklady (potvrzení zdravotní pojišťovnu ze zahraničí, formuláře atd.) a bude vám vystavena nová kartička od České zdravotní pojišťovny s plnou péčí v ČR.
    Bylo by velice záhodno opravit nadpis článku, nebo s informovat.

  2. Jak píše Anna ,článek plný neúplných informací. Každý kdo pracuje v zahraničí má kartičku zahraniční pojišťovny-modrou, a zároveň své české pojišťovny – žlutou s plnou péči u nás, jen lékaři výkony pojišťovně nevykazují , ale fakturují a pojišťovna je ihned přefakturuje zahraniční pojišťovně.

  3. . Přesně tak, pracuju už několik let v zahraničí, tam mi Německá firma hradí veškeré odvody, vzhledem k tomu, že němčinu moc neovládám, potřeboval jsem operaci v ČR, ZPMV mi řekla jak postupovat, u Německé pojišťovny Barmer, jsem si vyžádal dokument S1.. na základě tohoto dokumentu mi ZPMV vydala ” žlutou kartičku” – plná péče do konce roku 2022.. Takže k dnešnímu 8. 2.2022 mám po zákroku,, jsem v nemocnici plná péče… Toto je oficiální postup ohledně péče…. Článek je opět neúplný zmatečný, zavádějïcí…

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here