I práci lékařů či zubařů lze reklamovat. Ale má to své náležitosti

0
1953
reklamovat
Ilustrační foto: Freepik.com

Kdy a jak může pacient reklamovat lékařský zákrok, s jehož výsledkem není spokojený? Na to odpovídá v textu pro Zdravé Zprávy Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod společnosti D.A.S. právní ochrana.

Nejdůležitější je nezanedbat doporučovanou péči po provedení lékařského výkonu. To znamená dodržování hlavně doporučovaných léčebných postupů, kam patří například dávkování medikace nebo i dieta. Pokud z vaší strany k zanedbání takové péče nedojde, ale přesto nastanou komplikace, může [ale i nemusí, pozn. red.] být na vině lékař. Pokud se ocitnete v takovéto nepříjemné situaci, je dobré vědět, jak postupovat.

Prvním krokem je shromáždění veškeré zdravotnické dokumentace. Jako pacient máte právo nahlížet a pořizovat si výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace. A to na základě žádosti podle § 65 a násl. zákona o zdravotních službách. Zákon přitom stanoví, že zdravotnickou dokumentace vede lékař a zdravotnické zařízení průkazně, pravdivě, čitelně a průběžně ji doplňuje.

Druhým a klíčovým krokem je posouzení situace nezávislým lékařem z oboru. Ten ze zdravotnické dokumentace zjistí, zda v ní lékař vše řádně zaznamenal. Zároveň poskytne náhled na to, zda při vedení lékařského zákroku došlo, či nedošlo k nějakému pochybení.

Jak postupovat při podání stížnosti

Pokud nezávislý odborník posoudí, že lékařský zákrok neodpovídal standardům, obraťte se s oficiální stížností na příslušného poskytovatele zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb je dle zákona povinen vyřídit stížnost do 30 dní. Pokud vy jako stěžovatel s jejím vyřízením nesouhlasíte, podejte stížnost na místně příslušný správní orgán. Tedy k tomu správnímu orgánu, který dotčenému poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zde činí lhůta pro vyřízení stížnosti rovněž 30 dní. V některých případech může být prodloužena až na 120 dní.

Ortodoncie v Česku? To je normální kartel! Říká Patrik Lenárt

Další možností je podání stížnosti na jednání lékaře u České lékařské komory, případně České stomatologické komory. Takovou stížnost podejte nejpozději do jednoho roku od provedení lékařského zákroku. Orgány okresního sdružení komory jsou povinny postupovat tak, aby disciplinární rozhodnutí vydaly zpravidla do šesti měsíců ode dne přijetí stížnosti komorou. Ve stížnosti podrobně popište všechny relevantní skutečnosti. Podložte je důkazy, jako je například zdravotnická dokumentace, posouzení nezávislým lékařem, případně svědeckými výpověďmi.

Jak reklamovat nekvalitní práci zubařů

V oblasti stomatologických výrobků, jako jsou můstky, korunky, zubní protézy či ortodontické aparáty, můžete reklamovat jejich případné vady. Záruční doba na tyto individuálně zhotovované výrobky činí 24 měsíců. Zubní lékař, který výrobek aplikoval, je povinen vás seznámit s reklamačním řádem a případné reklamace vyřídit do 30 dnů od jejich podání.

Svou reklamaci byste měli vždy adresovat přímo zubnímu lékaři, který práci provedl. Lékař musí reklamaci řešit. To může zahrnovat i jednání s laboratoří, pokud by mohla být chyba na její straně. Je také povinen vám vystavit písemné potvrzení o obsahu a datu uplatnění reklamace a vámi požadovaném způsobu jejího vyřízení. Což platí v případě, kdy žádáte o odstranění vady nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Následně byste pak od zubního lékaře měli obdržet i potvrzení, kdy a jak byla vaše reklamace vyřízena.

Je třeba si ale uvědomit, že nelze reklamovat ztracené nebo nesprávným zacházením poškozené stomatologické náhrady, ortodontické aparáty nebo léčebné a rehabilitační pomůcky.

Co se týče zubních výplní, jedná se o stomatologický výkon, nikoliv výrobek, a proto se na ně spotřebitelská záruka nevztahuje. Zubní lékař odpovídá za správné zhotovení zubní výplně a jestliže nejste spokojenosti s provedením tohoto výkonu, měli byste se obrátit na ošetřujícího lékaře, který výplň zhotovil.

Přechod k jinému lékaři

Pacient má také samozřejmě možnost přejít k jinému lékaři a řešit problém i po tomto přestupu. Pokud se dostatečně prokáže, že předchozí lékař pochybil a stav pacienta vyžaduje nutnou opravu zubní výplně právě z důvodu jejího nekvalitního provedení předchozím lékařem, tento lékař pacientovi uhradí veškeré pacientem účelně vynaložené náklady spojené s touto opravou.

Nejsme kartel a ani nejdražší na světě, tvrdí čeští ortodontisté

V případě neuznání odpovědnosti ze strany zubního lékaře se obraťte na Českou stomatologickou komoru. A pokud půjde o závažnější problémy, podejte písemnou stížnost poskytovateli zdravotní služby. To nejčastěji znamená samotnému zubnímu lékaři nebo vedoucímu zdravotnického zařízení.

Specifika estetických zákroků

Co se týče estetické chirurgie, mějte realistické představy a podrobně proberte všechny podrobnosti plánovaného zákroku se svým chirurgem. Při hledání kliniky a konkrétního lékaře si proveďte pečlivý průzkum. S lékařem konzultujte komplikace, které mohou nastat. Podívejte se i na lékařovy reference, fotografie před a po provedení zákroku u předchozích pacientů a podobně.

Základním pilířem úspěchu je totiž praxe zvoleného chirurga, který má s daným typem zákroku dostatek zkušeností. Taktéž si důkladně prostudujte smluvní podmínky a reklamační řád.

Trendy v estetické medicíně určují i sociální sítě

V případě nespokojenosti s výsledkem operace svou stížnost konzultujte s lékařem, jenž zákrok provedl. Někdy se problém vyřeší i dodatečnými korektivními zákroky.

Pokud se s chirurgem, klinikou, nedomluvíte na uspokojivém řešení, vzneste reklamaci. Ještě předtím se ale důkladně obeznamte s reklamačním řádem zdravotnického zařízení. To by mělo být součástí smluvních podmínek. Podle tohoto řádu pak postupujte.

V nejhorším vše proberte s právníkem

Pokud se prokáže, že lékař ve vašem případě nepostupoval tak, jak měl, otevírá se vám možnost na nárokování náhrady újmy, kterou vám chybným postupem lékař způsobil. V takové situaci další postup ideálně nejprve proberte s advokátem, abyste při následném uplatnění vašich nároků podnikli ty nejvhodnější kroky.

Tomáš Smolík, D.A.S. právní ochrana

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here