ADHD je u dětí nejčastěji stanovena mezi šestým až devátým rokem

0

ADHD je zkratkou neurovývojové poruchy s názvem Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hlavními znaky jsou porucha pozornosti, impulzivita a hyperaktivita. Ty se přitom často projevují od raného dětství a mnohdy přetrvávají až do dospělosti.  

Termín ADHD je používán především ve Spojených státech. Do evropského prostředí ale i tak rychle pronikl. To potvrzují i mnohé průzkumu, z nichž vyplývá, že příznaky onemocnění pozorují rodiče v současnosti až u 57 % dětí mezi 3-4 rokem.

„Tady je ale potřeba říci, že u naprosté většiny dětí se příznaky do půl roku upraví,“ upřesňuje Michal Goetz z Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Také ale dodává: „Pokud příznaky naplňující kritéria pro ADHD přetrvají alespoň jeden rok, je pravděpodobný dlouhodobý průběh poruchy.“

Diagnóza je nejčastěji stanovena mezi šestým až devátým rokem věku dítěte. Návštěva odborného lékaře [psychiatra] je nezbytná pro vyhodnocení podezření na ADHD. Situaci v případě ADHD mnohdy komplikuje překryv s dalšími poruchami. Jako jsou poruchy autistického spektra, hyperaktivita nebo lehká mozková dysfunkce aj. V případě mírnějších projevů ADHD mohou pomoci psychologické, režimové a výchovné prostředky.

Souvisí to s dozráváním prefrontální mozkové kůry

Podle tuzemských zjištění 6 až 8 % školních dětí splňuje kritéria pro diagnózu ADHD. A to 3/1 v poměru chlapci a dívky. Tento nepoměr je ale možná dán pouze tím, že na chlapce je v této věci upřena větší pozornost. Teorie onemocnění charakterizuje obecně jako poruchu dozrávání. Jako poruchu schopnosti sebeřízení. Někdy i jako poruchu morálního chování. Studie ovšem hovoří o tom, že porucha je předávána částečně geneticky.

„Víme, že to souvisí s dozráváním prefrontální mozkové kůry. Mozková kůra dětí s ADHD dozrává později. Až o tři roky,“ vysvětluje Michal Goetz.

Možná i proto si podle odborníků pacienti tak dobře rozumí s televizí nebo on-line zábavou. Upoutá je to a zdánlivě i zaměstná. Najdou se však ale i mnohem pozitivnější případy. Například americký plavec Michael Fred Phelps, držitel rekordního počtu 28 olympijských medailí. Ten se otevřeně přiznává k ADHD a uvádí, že překonání onemocnění patřilo k jeho motivaci získat tolik sportovních úspěchů.

Jak je to s léky

Léky na ADHD regulují činnost látek v mozku. Jedná se o takové látky, které jsou důležité pro udržení pozornosti. Ale i schopnost soustředění při řešení různých úkolů. Léčba pomocí medikamentů bývá úspěšná až v 90 %. Dlouhodobé studie přitom prokazují, že léky podávány pod pravidelným lékařským dohledem nevyvolávají vznik závislosti. Včasná diagnostika a užívání léku také snižuje riziko zneužívání omamných látek v pozdějším věku, ke kterému jsou jinak jedinci s ADHD nadměrně náchylní.

Co také způsobuje ADHD

Rizikové faktory během těhotenství a porodu z hlediska ADHD

  1. toxémie
  2. špatný zdravotní stav a vyšší věk matky
  3. přenášení plodu
  4. dlouhý porod
  5. předporodní krvácení
  6. nezralost, charakteristická nízkou porodní váhou
  7. konzumace alkoholu u matky během gravidity nebo kouření matky během gravidity

Vztah k ADHD mají spíše komplikace, které dlouhodobě působí na plod než akutní, traumatické události, jako jsou třeba porodní komplikace.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here